Надзор и докладване

„Цялостна картина на ситуацията по всяко време:

• Наблюдение на игрите в реално време.
• Анализ на игра и играч.
• Моментално отчитане на игра и играч.
• Съхранение на статистика и анализи.